uses: sedation


found: asia and australia


rarety: common